Privātuma politika

Mēs rūpējamies par Jūsu privātuma un personas datu drošību. Saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EB (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk-VDAR), nodrošinām drošu Jūsu personas datu apstrādi.
Šajā privātuma politikā varat iepazīties ar savām tiesībām un informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.
Jūsu personas datu pārzinis ir UAB “New Nordic”, juridiskās personas reģistrācijas Nr. 300065428, adrese K. Donelaičio g. 62-506, 44248 Kauņa, Lietuva, Pārstāvis Latvijā t.+371 67113130, elektroniskā pasta adrese: info@newnordic.lv.

Datu pārzinis var jebkurā brīdī pārskatīt un mainīt privātuma politiku, līdz ar to iesakām periodiski pārbaudīt vai esat iepazinušies ar aktuālo privātuma politikas redakciju. Aktuālās privātuma politikas redakcijas izsludināšanas datums ir norādīts šīs tīmekļvietnes augšējā daļā.

Tīmekļvietnes apmeklētāju un citu subjektu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, kā arī nodrošinot piemērotus tehniskos un organizatorisko personas datu aizsardzības līdzekļus.

Datu pārzinis jūsu sniegtos vai paša Datu pārziņa ar Jūsu piekrišanu ievāktos personas datus izmanto tikai privātuma politikā norādītājos mērķos. Jūsu personas dati tiek nodoti Datu pārziņa datu apstrādātājiem, kuri sniedz tīmekļvietnes satura ievietošanas un uzturēšanas pakalpojumus, jaunumu vēstuļu sūtīšanas pakalpojumus. Likumos paredzētajos gadījumos jūsu dati var būt nodoti kompetentām varas institūcijām. Citi jūsu personu datu nodošanas trešajām personām (Datu pārziņa partneriem, datu apstrādātājiem u.c.) gadījumi ir norādīti atsevišķās šī privātuma politiskas sadaļās.

1.    Kādus personas datus neievācam un neapstrādājam?

1.1.    Mēs neievācam Jūsu pārlūkošanas vēstures datus trešo personu mājas lapās un nesaglabājam tos;
1.2.    Mēs nenododam nevienam nekādus datus par Jūsu pārlūkošanu mūsu mājas lapā, no kuriem varētu atpazīt Jūs kā personu;

2.    Kādus personas datus ievācam un apstrādājam?

2.1.    Mēs ievācam un apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kuri nepieciešami, tiecoties sasniegt mērķus, kuru dēļ šie dati tiek kārtoti.

2.2.    Personas dati, kurus ievācam un apstrādājam, kad Jūs iepērkaties:
2.2.1.    Kad Jūs iepērkaties mūsu elektroniskajā mājas lapā www.newnordic.lv, neizveidojot individuālo pieslēgumu, līguma noslēgšanas un realizēšanas laikā mēs ievācam šādus Jūsu personas datus:

 • Vārdu;
 • Uzvārdu
 • Tālruņa numuru;
 • Elektroniskā pasta adresi;
 • Jūsu nopirkto preču piegādes adresi. 

2.2.2.    Norādīt preču piegādes adresi lūdzam tikai gadījumā, ja, veicot pasūtījumu, vēlaties, lai preces Jūsu ērtībām tiktu piegādātas uz Jūsu norādīto adresi. 

2.3.    Personas dati, kurus ievācam un apstrādājam, kad Jūs izveidojot individuālo pieslēgumu mūsu elektroniskajā veikalā, taču neiepērkaties:
2.3.1.    Lai iepirkšanās mūsu elektroniskajā veikalā www.newnordic.lv Jums būtu pēc iespējas ērtāka un ātrāka, Jūs varat izveidot personīgo pieslēgumu. Kad Jūs izveidojat personīgo pieslēgumu, mēs ievācam un apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

 • Vārdu;
 • Uzvārdu
 • Elektroniskā pasta adresi.

2.4.    Ievācam un apstrādājam personas datus, kurus Jūs mums sniedzat brīvprātīgi:
2.4.1.    Izveidojot personīgo pieslēgumu mūsu elektroniskajā veikalā www.newnordic.lv, Jūs varat sniegt papildus personas datus.

2.5.    Citi personas dati, kurus ievācam un apstrādājam, kad Jūs izmantojat mūsu elektronisko veikalu:
2.5.1.    Kad Jūs iepērkaties mūsu elektroniskajā veikalā, Jūsu ērtībām mēs tāpat ievācam un apstrādājam šādus personas datus:

 • Pirkumu vēsturi;
 • Veikto darbību elektroniskajā veikalā vēsturi;
 • IP adresi; 
 • Maksājumu vēsturi;
 • Jūsu un Mūsu savstarpējās komunikācijas vēsturi, ieskaitot elektronisko saraksti;
 • Trešo personu, kas saņem preci (preces), galveno informāciju;

2.5.2.    Norādīt citu personu, kura saņems Jūsu nopirktās preces, varat, ja šī persona piekrīt, ka tiks norādīti šīs personas dati. Sniedzot mums trešo personu, kas saņemt preces, informāciju, Jūs apstiprināt, ka šī persona ir piekritusi, ka drīkst izmantot, lietot un kārtot tās personas datus.

3.    Kādēļ ievācam un apstrādājam personas datus?
       
3.1.    Jūsu personas datus ievācam un apstrādājam tikai noteiktos, konkrēti aprakstītos un likumīgos gadījumos.

3.2.       Līguma noslēgšanas un izpildīšanas laikā tiek kārtoti šādi Jūsu personas dati:
3.3.1.    Lai mēs varētu Jums pārdot Jūsu izvēlētās preces elektroniskajā veikalā www.newnordic.lv, mums obligāti nepieciešams kārtot šādus Jūsu personas datus:

 • Vārdu;
 • Uzvārdu
 • Tālruņa numuru;
 • Elektroniskā pasta adresi;
 • Jūsu nopirkto preču piegādes adresi; 
 • IP adresi. 

3.3.2.    Norādīt preču piegādes adresi lūdzam tikai tanī gadījumā, ja, veicot pasūtījumu, vēlaties, lai preces Jūsu ērtībām tiktu piegādātas uz Jūsu norādīto adresi

3.4.    Lai mēs varētu pilnveidot savus sniegtos pakalpojumus, apstrādājam  šādus Jūsu personas datus:
3.4.1.    Analizējam un apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

 • Pirkumu vēsturi;
 • Mūsu elektroniskā veikala pārlūkošanas vēsturi;
 • Maksājumu vēsturi;
 • Atsauksmes par Jūsu pirktajām precēm;
 • Aptauju laikā sniegtās atbildes;
 • Jūsu un Mūsu savstarpējās komunikācijas vēsturi, ieskaitot elektronisko saraksti.

3.5.    Tiecoties sniegt Jums piedāvājumus par precēm un mūsu organizējamām akcijām, kārtojam šādus Jūsu personas datus:

 • Vārdu;
 • Uzvārdu
 • Elektroniskā pasta adresi.

3.5.1.    Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties, lai mēs nekārtotu Jūsu personas datus preču piedāvājumu un mūsu organizējamo akciju dēļ. Iesniegt atteikumu, lai mēs nekārtotu Jūsu personas datus iepriekš norādīto mērķu dēļ, Jūs varat, iesniedzot mums iesniegumu rakstveidā vai pa elektronisko pastu info@newnordic.lv.

3.6.    Jūsu iesniegumu un jautājumu dēļ apstrādājam šādus Jūsu personas datus:
3.6.1.    Apstrādājam Jūsu personas datus, kurus mums iesniedzāt, izveidojot personīgo pieslēgumu un iepērkoties, kā arī apstrādājam Jūsu datus citu iesniegto iesniegumu un jautājumu dēļ. 

4.    personas dati tiek ievākti un kārtoti likumīgi

4.1.    Personas datus ievācam un apstrādājam tikai tad, ja:
4.1.1.    Jums pērkot preces, starp Jums un mums tiek noslēgts pirkšanas – pārdošanas līgums, tiek kārtoti Jūsu dati šī nolūka dēļ (pamatojoties uz VDAR 6.panta 1.daļas (b) punktu: apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas);
4.1.2.    Jūs reģistrējāties mūsu elektroniskajā veikalā un izveidojāt personīgo pieslēgumu, Jūsu datus apstrādājam, Jums vēlāk atkal plānojot pirkt kādas preces (pamatojoties uz VDAR 6.panta 1.daļas (a) punktu: datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem);
4.1.3.    Jūs piekrītat, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus (pamatojoties uz VDAR 6.panta 1.daļas (a) punktu: datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem);
4.1.4.    mēs izpildām noteiktas likumdošanas prasības (pamatojoties uz VDAR 6.panta 1.daļas (c) punktu: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu);
4.1.5.    to norāda Valsts pilnvarota institūcija (pamatojoties uz VDAR 6.panta 1.daļas (c) punktu: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu).

.

5.    Vai var nepiekrist, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, un tik un tā izmantot WWW.NEWNORDIC.LV  elektronisko veikalu? 

5.1.    Jūs vienmēr varat nepiekrist papildus Jūsu personas datu apstrādei, kas paredzēta tikai analīzes un tirgdarbības nolūkiem. Taču bez obligāto datu sniegšanas izpildīt pasūtījumu, pabeigt pirkumu nebūs iespējams, jo mēs nevarēsim izpildīt tādu pasūtījumu.  

6.    KAM tiek nodoti personas dati

6.1.    Personas dati tiek nodoti tikai uzticamām trešajām personām, ar kurām esam noslēguši līgumus, un tikai tādā apmērā, cik tas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai. Atbilstošu pakalpojumu sniegšanas laikā pārsūtam Jūsu personas datus šiem  partneriem:
6.1.1.    Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar kurjera pakalpojumiem, un kas Jums piegādā preces uz norādīto adresi;
6.1.2.    Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar tirgdarbības un marketinga pakalpojumiem.

6.2.    Jūsu Personas datus tāpat izsniedzam:
6.2.1.    Tiesībaizsardzības iestādēm Lietuvas Republikas juridisko aktu paredzētajā kārtībā;
6.2.2.    Valsts institūcijām un tiesām, kad tādu pienākumu paredz noteiktie tiesību akti.

7.    Cik ilgi tiek glabāti personas dati?

7.1.    Jūsu Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams preču iegādei un līguma noslēgšanai, bet ne uz mazāku laiku, kā to mums nosaka juridiskie akti, kuri reglamentē mūsu uzņēmējdarbību. Jūsu Personas dati, tiek galbāti tiklīdz  Jūs piekrītat šopersonas datu apstrādei,  un glabāti līdz dienai, kad Jūs atceļat savu piekrišanu.

8.         Ar saviem personas datiem, kas tiek apstrādātii, varat iepazīties

8.1.    Ar saviem personas datiem, kas tiek apstrādātii, varat iepazīties šādos veidos:
8.1.1.    Atsūtot mums iesniegumu uz reģistrēto pasta adresi K. Donelaičio g. 62-506, 44248 Kauņa, Lietuva vai  elektronisko pastu: info@newnordic.lv;
8.1.2.    Iesniedzot mums iesniegumu pa tālruni: +371 67113130;

9.    savus personas datus varat mainīt/precizēt

9.1.    Savus personas datus varat mainīt vai precizēt šādos veidos:
9.1.1.    Savā personīgajā pieslēguma kontā, profila rediģēšanas vidē;
9.1.2.    Atsūtot mums iesniegumu uz reģistrēto pasta adresi K. Donelaičio g. 62-506, 44248 Kauņa, Lietuva vai elektronisko pastu info@newnordic.lv;
9.1.3.    Paziņojot mums pa tālruni +371 67113130;

10.    JŪS Varat pieprasīt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus

10.1.    Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neuzglabājam  Jūsu personas datus un tos izdzēstu. Jūsu personas dati tiks izdzēsti, kad iesniegsiet mums iesniegumu tos dzēst. 

10.2.    Atvainojamies, taču Jūsu personas dati netiks izdzēsti no mūsu datu bāzes, ja saņemot Jūsu iesniegumu, konstatēsim, ka:
10.2.1.    Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kuru dēļ šie dati tika ievākti un kārtoti;
10.2.2.    Jūs neesat atcēlis vienošanos par Jūsu personas datu apstrādi;
10.2.3.    Jūs nepiekritāt Jūsu personas datu apstrādei, taču tāda datu apstrāde ir obligāta mūsu likumīgo interešu dēļ;
10.2.4.    Uzglabāt Jūsu personas datus mums nosaka spēkā stājušies Eiropas Savienības un nacionālie tiesību akti.  
10.2.5.    Jūsu datus mums obligāti jāuzglabā tiesisko prasību iesniegšanas, izpildes vai aizstāvēšanas dēļ.  

10.3.    Iesniegumu par Jūsu personas datu izdzēšanu Jūs varat iesniegt šādos veidos:
10.3.1.    Atsūtot mums iesniegumu uz reģistrēto pasta adresi K. Donelaičio g. 62-506, 44248 Kauņa, Lietuva vai elektronisko pastu info@newnordic.lv;
10.3.3.    Paziņojot mums pa tālruni +371 67113130;

11.    Vai varu ierobežot tiesības uzglabāt manus personas datus, kā to izdarīt?

11.1.    Jums ir tiesības ierobežot mums iesējas apstrādāt Jūsu personas datus. Kad Jūs ierobežojat Jūsu personas datu apstrādi, mēs ar Jūsu personas datiem vairs neveiksim nekādas darbības, izņemot personas datu aizsargāšanu. Personas datu apstrādi Jūs varat ierobežot, ja ir vismaz viens no šiem apstākļiem:
11.1.1.    Jūsu personas dati ir neprecīzi (Personas datu apstrādes darbības šajā gadījumā tiks ierobežotas, kamēr tiks pārbaudīta datu precizitāte);
11.1.2.    Jūsu personas dati tiek apstrādāti  nelikumīgi, taču Jūs nepiekrītat, ka Jūsu dati tiktu izdzēsti.
11.1.3.    Jūsu personas dati ir obligāti, tiecoties iesniegt, pildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.
11.1.4.    Jūsu personas dati tiek apstrādāti , Jums nepiekrītot tādai personas datu apstrādei (Datu apstrāde  tiks ierobežota šī iemesla dēļ, kamēr tiks pārbaudīts, vai iemesli, kuru dēļ apstrādājam Jūsu personas datus, ir svarīgāki par Jūsu norādītajiem). 

11.2.    Lai ierobežotu Jūsu personas datu apstrādes pieprasījumu Jūs varat iesniegt šādos veidos:
11.2.1.    Atsūtot mums iesniegumu uz reģistrēto pasta adresi K. Donelaičio g. 62-506, 44248 Kauņa, Lietuva vai elektronisko pastu info@newnordic.lv;
11.2.2.    Paziņojot mums pa tālruni +371 67113130;

12.    VAI VAR  atcelt savu vienošanos?

12.1.    Savu vienošanos par Jūsu personas datu apstrādi varat atcelt jebkurā laikā. Vienošanos variet atcelt šādos veidos: 
12.1.1.    Atsūtot mums iesniegumu uz reģistrēto pasta adresi K. Donelaičio g. 62-506, 44248 Kauņa, Lietuva vai elektronisko pastu info@newnordic.lv;
12.1.2.    Paziņojot mums pa tālruni +371 67113130;

13.    datu pārvietošanas tiesības

13.1.    Tiesības uz datu pārvietošanu nozīmē, ka Jums tiek atļauts saņemt sistematizētus, parasti izmantojamus, datorā lasāmus un jēdzienu formātā tādus Jūsu iesniegtos personas datus, kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem. Ja tas ir tehniski iespējams un ja Jūs pieprasāt, tādi Jūsu dati var būt pārsūtīti uzreiz citai Jūsu norādītai personai.
13.2.    Iesniegumu par personas datu pārvietošanu vai pārsūtīšanu sistematizētā formātā Jūs varat iesniegt šādos veidos: 
13.2.1.    Atsūtot mums iesniegumu uz reģistrēto pasta adresi K. Donelaičio g. 62-506, 44248 Kauņa, Lietuva vai elektronisko pastu info@newnordic.lv;
13.2.2.    Paziņojot mums pa tālruni +371 67113130;

14.    vaI VARU  iesniegt ieSNIEGUMU, lai tiktu īstenotas MANAS tiesības?


14.1.    Iesniegumus, kas saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi, mums varat iesniegt šādos veidos:
14.1.1.    Atsūtot mums iesniegumu uz reģistrēto pasta adresi K. Donelaičio g. 62-506, 44248 Kauņa, Lietuva vai elektronisko pastu info@newnordic.lv;
14.1.2.    Iesniedzot mums iesniegumu pa tālruni +371 67113130;

14.2.    Savā sistēmā Jūsu identifikāciju veicam, vadoties pēc Jūsu elektroniskās pasta adreses. Iesniedzot mums iesniegumu vienā no norādītajiem veidiem, vienmēr norādiet sava elektroniskā pasta adresi, uz kuru varēsim nosūtīt nepieciešamo informāciju. Ja Jūs nenorādāt elektroniskā pasta adresi vai tā nesakrīt ar personas, kas iesniedz iesniegumu, elektroniskā pasta adresi, mums nebūs iespējams Jūs atbilstoši identificēt un izsniegt Jūsu prasīto informāciju vai izpildīt Jūsu lūgumu. 

15.    KOMUNIKāCIJaS rīki

15.1.    Tīmekļvietnē tiek radīta iespēja sazināties ar Datu pārzini aizpildot pieprasījuma formu (https://www.newnordic.lt/kontaktai), kā arī vēršoties tīmekļvietnē uz norādītājam elektroniska pasta adresēm.

15.2. Lai atbildētu uz jūsu sniegtajiem pieprasījumiem un saglabātu sarakstes pierādījumus (īstenojot likumīgas tiesības lai veiktu efektīvu komunikāciju un izvairītos ar personu apkalpošanu saistītos strīdus), Datu pārzinis apstrādā šo jūsu sniegto  informāciju:

15.2.1. pieprasījumu sūtot ar kontaktformas palīdzību, tiek apstrādāts vārds, elektroniskā pasta adrese, pieprasījuma saturs. Nenorādot šo informāciju nevarēsiet ar mums sazināties iesniedzot pieprasījumu ar kontaktformas palīdzību. Šajā gadījumā tiek apstrādāts pieprasījuma saņemšanas datums, laiks.

15.2.2. pieprasījumu sūtot uz tīmekļvietnē norādītām elektroniskā pasta adresēm, tiek apstrādāts vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, elektroniskās vēstules datums un laiks, kā arī sarakstes ar Datu pārziņa pārstāvju saturs.
15.3. Vienlaikus ar pieprasījumu tiek iesniegti personas dati un turpmāka jūsu un Datu pārziņa pārstāvja sarakste tiks glabāta tikmēr, cik tas būs nepieciešams konkrētā uzdevuma izpildei un Datu pārziņa tiesību īstenošanai.

 

16.    TIEšais marketings

16.1. Ikviens tīmekļvietnes apmeklētājs var abonēt jaunumus par Datu pārziņa īstenojamo darbību, jauniem preču pasūtījumiem, jaunumiem vai cita rakstura informāciju. Lai abonētu jaunumu vēstuli, jum ir jānorāda e-pasta adrese.

16.2. Jaunumu vēstuļu sūtīšanu ir iespējams jebkurā brīdī atteikt nospiežot jaunumu vēstulē esošu atteikuma norādi. Ja neatsauksiet piekrišanu par jūsu personas datu apstrādi tiešā marketinga nolūkā, jūsu personas dati tiks apstrādāti 5 gadus no jaunumu vēstules abonēšanas dienas.


17.    kas ir sīkdatnes? 
17.1.     Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājas lapas apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes palīdz mums atpazīt Jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu interneta mājaslapas funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu. Sīkdatņu politika.

 

UAB „NEW NORDIC“ tīmekļvietnes sīkdatņu POLITIKA

 Vispārējā informācija
UAB „New Nordic“ (datu pārzinis) ar šo politiku nosaka personas datu apstrādes noteikumus, izmantojot datu pārziņa tīmekļvietni. Šīs politikas noteikumi tiek piemēroti katru reizi, kad jūs vēlaties sasniegt mūsu piedāvāto saturu un (vai) pakalpojumu, neskatoties uz to, kādu ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšetdatoru, televizoru u.c.) izmantojat.

Šajā sīkdatņu politikā ir aprakstīts kādas sīkdatnes ir izmantojamas UAB „New Nordic“ tīmekļvietnē www.newnordic.lv (turpmāk – tīmekļvietne), kādā nolūkā tās ir izmantojamas, kā arī kādas tiesības ir lietotājiem, kuri vēlas mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanas kārtības, atbilstoši savām vajadzībām. Sīkdatnes ļauj tīmekļvietnes serverim identificēt, ka tieši Jūs izmantojat tīmekļvietni un automātiski veikt satura pārbaudi, atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Tīmekļvietņu www.newnordic.lv galvenajā lapā, nospiežot pogu ”Piekrītu”, Jūs piekrītat tam, lai tiktu izmantotas mērķtiecīgas (komerciālās) sīkdatnes šajā sīkdatņu politikā noteiktajā kārtībā.

Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājas lapas apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes palīdz mums atpazīt Jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu interneta mājaslapas funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu. Sīkdatņu lietošana ir pilnībā droša Jūsu ierīcēm un informācijai, kas tajās tiek uzkrāta. 


Kādēļ mēs lietojam sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkdatnes, tiecoties uzlabot mūsu interneta mājas lapu un atvieglot tās izmantošanu. Sīkdatnes tāpat izmantojam, cenšoties individualizēt Jūsu mājas lapas pārlūkošanas pieredzi un Jums sniegto mājas lapas saturu, kā arī sniedzot piedāvājumus, kas būtu aktuāli tikai Jums. Ar sīkdatnēm mēs analizējam Jūsu mājas lapas pārlūkošanas vēsturi un šos datus izmantojam, cenšoties sniegt Jums iespēju izmantot mūsu pakalpojumus, statistisko analīžu nolūkiem, vēloties Jums piedāvāt komerciāla un reklāmas satura piedāvājumus. Jūsu bezpersoniskie pārlūkošanas dati, ar kuriem nav iespējams noteikt personību, iespējams tiks nodoti reklāmas pakalpojumu sniegšanas partneriem.

Kādas sīkdatnes mēs lietojam?
Tehniskās sīkdatnes. Tehniskās sīkdatnes Jūsu iekārtā palīdz pārlūkot interneta mājas lapas saturu. Pateicoties tehniskajām sīkdatnēm, tiek nodrošināta interneta mājas lapas funkcionalitāte, piemēram, mājas lapas pārlūkošanas piemērošana Jūsu ierīces ekrāna lielumam. Tehniskās sīkdatnes ir obligātas, lai atbilstoši darbotos interneta mājas lapa. Tehniskās sīkdatnes tāpat nodrošina, ka sniedzot piekrišanu, to nevajadzēs dot atkārtoti katru reizi apmeklējot mūsu interneta mājas lapu. 

Šīs sīkdatnes par Jums neievāc informāciju, kura vēlāk tiktu izmantota pārdošanas un mārketinga nolūkiem. 

Funkcionālās sīkdatnes. Funkcionālās sīkdatnes ir paredzētas interneta mājas lapas funkcionalitātes uzlabošanai, kā arī izveidot interneta mājas lapas lietošanu ērtāku un efektīgāku. Funkcionālās sīkdatnes var būt izmantojamas Jūsu izvēlētās interneta mājas lapas valodas saglabāšanai, ja nepieciešams, funkcionālās sīkdatnes tāpat palīdz automātiski atcerēties reģistrācijas datus, saglabāt izvēlēto preču grozu un veikt līdzīgas interneta mājas lapas funkcijas, lai saglabātu un atcerētos Jūsu veiktās darbības. 

Šīs sīkdatnes par Jums neievāc informāciju, kura vēlāk tiktu izmantota pārdošanas un mārketinga nolūkiem.

Analītiskās sīkdatnes. Ar analītiskajām sīkdatnēm mēs cenšamies labāk iepazīt mūsu interneta mājas lapas apmeklētājus, lai varētu pēc iespējas efektīgāk piemērot mūsu interneta mājas lapas sniegtos pakalpojumus Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Pateicoties analītiskajām sīkdatnēm, analizējam savus pakalpojumus, ko darām pareizi, ko vajadzētu pilnveidot. Analītiskās sīkdatnes tāpat mums palīdz uzlabot savu darbu un nodrošināt, ka Jūsu apmeklējumi mūsu interneta mājas lapā Jums būtu lietderīgi un preces būtu aktuālas. Ar analītiskajām sīkdatnēm iegūtā informācija ir vispārējā un tā nav individualizēta. Analītisko sīkdatņu informācija var būt izmantota, cenšoties parādīt populārākās aplūkotās preces, sniegt informāciju par šobrīd aktuālākajām precēm un citu lietderīgu informāciju, kad Jūs pārlūkojat mājas lapu. Analītiskās sīkdatnes var būt izmantojamas arī tad, kad tiecamies novērtēt mūsu reklāmas kompāniju lietderīgumu.

Reklāmas (komerciālās) sīkdatnes. Reklāmas (komerciālās) sīkdatnes izmantojam, tiecoties individualizēt Jūsu pārlūkošanas pieredzi un Jums atainoto saturu, kā arī sniegt piedāvājumus, kuri būtu aktuāli tieši Jums. Ar reklāmas sīkdatnēm tiek analizēta pārlūkošanas vēsture un šie dati tiek izmantoti, cenšoties piedāvāt Jum komerciāla satura piedāvājumus. Jūsu bezpersoniskie pārlūkošanas dati, ar kuriem nav iespējams noteikt personību, iespējams tiks nodoti reklāmas pakalpojumu sniegšanas partneriem.


Kā iespējams pārvaldīt sīkdatņu iestatījumus?
Sīkdatnes varat pārvaldīt caur savas izmantojamās pārlūkprogrammas iestatījumiem, izvēloties, kuras sīkdatnes vēlaties akceptēt un kuras izdzēst. No sīkdatnēm varat atteikties, jebkurā laikā izdzēšot sīkdatnes no savas pārlūkprogrammas, kurā tās saglabātas. Sīkdatņu pārvaldīšanas vieta ir atkarīga no Jūsu izmantojamās pārlūkprogrammas. Ja vēlaties uzzināt vairāk, kā kārtot un likvidēt Jūsu pārlūkprogrammā saglabātās sīkdatnes, varat apmeklēt Jūsu izmantojamās pārlūkprogrammas interneta mājas lapu vai aplūkot īsu instrukciju par populārākajām pārlūkprogrammām šeit: ChromeMozillaEdgeSafariOpera.

Detalizētāka informācija par sīkdatnēm, kā arī par to kā tās izdzēst un pārvaldīt, ir pieejama  www.aboutcookies.org vai savā interneta pārlūkprogrammas palīdzības sadaļā.

Ir svarīgi zināt, ka nebūs iespējams izmantot mājas lapu, atsakoties no tehniskajām, funkcionālajām un analītiskajām sīkdatnēm, tādēļ sīkdatnes dzēst un bloķēt mēs nerekomendējam.

 

Copyright © 2019 UAB New Nordic